Neka se djeca igraju – kako će više igre učiniti naše škole boljima i pomoći djeci napredovat

Pasi Sahlberg, William Doyle

Knjiga Neka se djeca igraju trebala bi biti u rukama svakog nastavnika, roditelja i donositelja obrazovnih politika koje utječu na život djece kojoj su namijenjene. Sahlberg i Doyle jasno artikuliraju i zahtijevaju da se probudimo i konačno priznamo da djeca imaju temeljno pravo na igru u školi. Ovo je uvjerljiva vizija moći igre koja nudi prijedloge što možemo učiniti kako bismo omogućili igri da izađe s popisa ugroženih vrsta i vrati se u sve škole diljem svijeta. – MICHAEL J. HYNES, nadzornik škola za školski okrug Patchogue-Medford, New York
Šifra: 051780 

Cijena: 22,00 €

A blue book with colorful circles and text

Description automatically generated

Vrtuljak igara – verbotonalne edukacijske igre za poticanje kognitivnog i govorno-jezičnog razvoja djece od 6. do 13. godine

Koraljka Bakota, Adinda Dulčić

Učenjem u igri nastavni se sadržaji lakše pamte, bolje razumiju, djeca uče poštovati pravila i surađivati s drugima. Stoga je igra kao vrijedna metoda poučavanja i učenja prihvaćena i u vrtiću i u školi. Knjiga Vrtuljak igara donosi različite vrste verbotonalnih igara s njihovim detaljnim opisima. Igre su primjenjive u nastavi svih predmeta, a cilj im je poticanje kognitivnog i govorno-jezičnog razvoja djece u raznim područjima.
Šifra: 051712

Cijena: 18,45 €

Vještine učenja

Stella Cottrell

Kada je riječ o učenju, ne postoji samo jedan pristup koji bi odgovarao svima. Ovaj zanimljiv i pristupačan priručnik pokazuje studentima kako mogu prilagoditi učenje vlastitim potrebama da bi poboljšali ocjene, izgradili samopouzdanje, preuzeli kontrolu nad svojim uspjehom, profitirali od studija i povećali mogućnosti svojeg zapošljavanja.
Šifra: 060990

Cijena: 22,43 €

Kako stvoriti inovatore – Stvaranje mladih koji će promijeniti svijet

Tony Wagner

U ovoj revolucionarnoj knjizi, stručnjak za obrazovanje Tony Wagner uvjerljivo zagovara potrebu razvoja gospodarstva koje pokreću inovacije. Istražuje što roditelji, učitelji i poslodavci moraju učiniti da bi razvili sposobnosti mladih da postanu inovatori. Wagner pronalazi zajednički obrazac – djetinjstvo ispunjeno kreativnom igrom dovodi do razvoja snažnih interesa, koji se tijekom adolescencije i u odrasloj dobi pretvaraju u dublju svijest u odnosu na karijeru i životne ciljeve. Igra, strast i svijest o cilju: to su silnice koje potiču mlade inovatore.
Šifra: 062209

Cijena: 25,09 €

Vođeno istraživačko učenje – učenje u 21. stoljeću

Carol C. Kuhlthau, Leslie K. Maniotes, Ann K. Caspari

Vođeno istraživačko učenje jest način poučavanja i učenja koji školu pretvara u suradničku istraživačku zajednicu. Osmišljava ga i usmjerava tim za učenje koji vodi učenike prema stjecanju dubljeg razumijevanja sadržaja kurikuluma pojedinoga nastavnog predmeta i koncepata informacijske pismenosti, a istodobno razvija pismenost i socijalne vještine. Riječ je o fluidnu, fleksibilnu pristupu promjeni škola koji se usredotočuje na dubinsko učenje, a učenike se vodi kroz proces otkrivanja učenjem iz mnogih informacijskih izvora kako bismo ih pripremili za uspješno učenje i život u informacijskom dobu.
Šifra: 062006

Cijena: 22,43 €

Multimedijska didaktika

Milan Matijević, Tomislav Topolovčan

Autori zagovaraju metodičke scenarije u kojima učenici istražuju, otkrivaju, igraju se, komuniciraju te rješavaju stvarne ili zamišljene probleme. Za razliku od sličnih knjiga iz područja didaktike, u ovoj je istaknuta uloga svih medija koji pomažu u procesu učenja i poučavanja pri čemu je osobita pozornost posvećena objašnjavanju učenja iz perspektive konstruktivističke didaktike. Autori su usustavili mnoge didaktičke spoznaje o kriterijima izbora medija i njihovoga didaktičkog dizajna te oblikovanja didaktičkih scenarija. Utemeljili su ih na novijim psihologijskim i didaktičkim teorijama, ponajprije teoriji višestrukih inteligencija, konstruktivističkim i kurikulumskim teorijama te ih uklopili u kontekst velike komunikološke revolucije koja se događa tijekom posljednjih tridesetak godina.
Šifra: 030730

Cijena: 31,72 €

Digitalno učenje u razrednoj nastavi – analogni priručnik za digitalno doba

Igor Rukljač, Ivana Jurjević Jovanović

Vrijeme u kojemu živimo donosi nam stalne, mnogobrojne i brze promjene. Stoga je i nastava na daljinu bila izazov za učitelje i cijeli odgojno-obrazovni sustav, ali i prilika u kojoj se može učiti i obogaćivati svoje znanje. U ovom su priručniku, uz osobitosti poučavanja na daljinu, predstavljeni i mnogi alati za stvaranje digitalnih sadržaja te komunikaciju s učenicima. Uz znanstvene činjenice, ponuđeni će primjeri iz prakse biti pomoć i poticaj učiteljima u kreiranju nastave, te poziv na samostalno istraživanje digitalnog svijeta i mogućnosti primjene njegovih postignuća u radu s učenicima.
Šifra: 051770 

Cijena: 22,43 €

Dijete u digitalnom okružju – primjena digitalne tehnologije u dječjem vrtiću, priručnik za odgojitelje i roditelje

Edita Rogulj

Priručnik donosi preporuke kako se digitalna tehnologija može upotrijebiti u odgojno-obrazovnom radu s djecom rane i predškolske dobi. Uvršteni su i primjeri dobre prakse iz deset hrvatskih ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. U njima odgojitelji opisuju kako se uspješno koriste digitalnom tehnologijom u radu s djecom, u komunikaciji s roditeljima te kako ta tehnologija pridonosi njihovom profesionalnom razvoju.
Šifra: 051774

Cijena: 17,50 €

Priručnik za učenje na daljinu

Douglas Fisher, Nancy Frey, John Hattie

Ovaj moćan priručnik uključuje:

• ciljeve i ishode učenja te razine ostvarenosti ishoda za svaki modul

• raznovrstan izbor nastavnih pristupa uključujući izravno poučavanje, učenje od drugih učenika i samostalan rad 

• rasprave o izazovima ravnopravnosti povezanim s učenjem na daljinu

• posebne smjernice za učitelje malene djece koja uče na daljinu

• više od 50 videozapisa u kojima autori, učitelji i nastavnici raspravljaju o nizu tema vezanih uz učenje na daljinu

• prostor za pisanje i razmišljanje o postojećim praksama i za planiranje buduće nastave.
Šifra: 051762

Cijena: 23,76 €

Osnove edukacijskog uključivanja – Škola po mjeri svakog djeteta je moguća

Ljiljana Igrić i suradnici

Knjiga koja pruža nužne spoznaje o odgoju i obrazovanju u uvjetima škole, koja je jednako dostupna svoj djeci, odnosno o školi koja se danas naziva inkluzivnom školom ili školom za sve. Uključivanje svih učenika u školu svoje lokalne sredine razmatra se sa stajališta obogaćivanja, jer raznolikost školskih razreda nudi izazove i prilike obogaćena konteksta učenja, koji odgovara raznolikosti u našemu svakodnevnom životu. Uz hrvatske autore, koji su sami sudjelovali u stvaranju uvjeta za školu za sve u Hrvatskoj od početaka takozvane integracije djece s teškoćama, svoj su doprinos ovom djelu dale i autorice s uglednih sveučilišta iz zemalja koje prednjače u procesima odgojno-obrazovne inkluzije (Engleska, Norveška i Kanada).
Šifra: 031593

Cijena: 33,05 €

Likovni poticaj i izazovi – metodika likovne kulture za rad s djecom s teškoćama

Ivana Ježić

Priručnik je potpora učiteljima u odgojno-obrazovnome radu s učenicima s teškoćama, s naglaskom na metodici likovne kulture prilagođene radu s djecom s različitim teškoćama. Također potiče usvajanje osnova neverbalne komunikacije likovnim sredstvima te upoznavanje odgojno-obrazovnih, rehabilitacijskih i terapijskih postupaka. Sustavno promičući metodu prilagođenu suvremenim oblicima odgoja i obrazovanja današnje djece, priručnik može likovnim aktivnostima obogatiti nastavne, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti te produljene stručne postupke.
Šifra: 051766

Cijena: 35,00 €

Kreativni odgojitelji – program dramsko-scenskog izričaja u kurikulumu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

dr.sc. Gordana Lešin

U priručniku su prikazani primjeri kreativnih aktivnosti i ideja u radu s djecom u sklopu umjetničkog kurikuluma, s jasnim i lako primjenjivim savjetima koji su upotpunjeni mnogobrojnim fotografijama. Primjenjujući takav načinu rada, kreativni će odgojitelji pridonijeti razvoju djeteta u svim razvojnim područjima te s pomoću igre poticati aktivno učenje, istraživanje i kreativnost u djece.
Šifra: 051768

Cijena: 26,41 €

Lutka od vrtića do školske družine

Branka Rudman

“Priručnik govori o važnosti scenske lutke u djetetovu životu od vrtićke dobi do tinejdžerskih godina te o formiranju i organizaciji rada lutkarske družine u osnovnoj školi. Donosi i bogat izbor igrokaza koji se mogu izvesti na pozornici ili (samo) čitati u nastavi hrvatskog jezika, što sve pokazuje da je riječ o vrlo praktičnom priručniku „tri u jedan”.„ – Željka Horvat-Vukelja, recenzentica
Šifra: 051781

Cijena: 11,90 €

Vrednovati je lako – priručnik o vrednovanju u razrednoj nastavi

Ivana Jurjević Jovanović, Igor Rukljač, Jasminka Viher

Autori u priručniku objašnjavaju vrednovanje u suvremenom učenju i poučavanju te obrazlažu kurikulumski krug i važnost vrednovanja u planiranju nastavnog čina. Detaljno je objašnjen proces od planiranja do provedbe vrednovanja u svakidašnjem učiteljevu radu. Razrađeni su mnogobrojni primjeri planiranja odgojno-obrazovnih ishoda, vrednovanja ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda i pisanja bilježaka u Imenik za sve nastavne predmete od prvog do četvrtog razreda. Na kraju priručnika savjeti su kako vrednovati učenje na daljinu.
Šifra: 051777

Cijena: 22,43 €

Mjerila ocjenjivanja u razrednoj nastavi

Ivana Stanić, Edita Borić

Knjiga donosi temeljna polazišta za objektivno ocjenjivanje u nastavnim predmetima Hrvatski jezik, Matematika, Priroda i društvo, Likovna kultura i Glazbena kultura od 1. do 4. razreda osnovne škole. Za svaki su razred po predmetima i ocjenama podrobno razrađena mjerila ocjenjivanja koja će učiteljima pomoći u kvalitetnom vrjednovanju učeničkog znanja i postignuća. Učenicima će jednoznačna mjerila ocjenjivanja biti putokaz u praćenju vlastita učenja i zalaganja, a roditeljima vrijedna povratna informacija o razvoju i napretku njihova djeteta. 
Šifra: 030723

Cijena: 17,12 €

Organizacija izvanučioničke nastave – priručnik za učitelje i učiteljice razredne nastave

Jadranka Buvinić, Mirela Majstrović

Priručnik nudi suvremene teorijske spoznaje o značaju provedbe izvanučioničke nastave s praktičnim tematskim primjerima planiranja i provedbe različitih oblika izvanučioničke nastave. Naglasak je stavljen na sljedeće oblike: školski izleti, školska ekskurzija, škola u prirodi, terenska nastava i ostale odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole (posjeti). Veliku vrijednost ovog priručnika predstavljaju primjeri iz prakse koji, posebno mladim učiteljima, mogu približiti i olakšati organizaciju izvanučioničke nastave.
Šifra: 051783

Cijena: 9,90 €

Izvannastavne i izvanškolske kineziološke aktivnosti i sadržaji za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole

Romana Caput Jogunica, Renata Barić

U sveučilišnom se udžbeniku razmatraju ciljevi, zadaće i vrste izvannastavnih i izvanškolskih kinezioloških aktivnosti, izrada plana i programa, osnovni programski sadržaji od kojih se ističe igra kao sastavni dio svih vrsta izvannastavnih i izvanškolskih kinezioloških aktivnosti. Opisuje se fair play pokret kao dio sportske kulture, te iznose praktični prijedlozi za njezino promicanje. Posebnosti ovog udžbenika pridonose poglavlja koja se odnose na motivaciju u sportu, kompetentnost i važnost povratne informacije u procesu motoričkog učenja te na korisne informacije o talentu u sportu.
Šifra: 030275

Cijena: 21,10 €

Kineziologija

Ivan Prskalo, Goran Sporiš

Knjiga koja predstavlja povijest kineziologije i njezinu strukturu, vezu s drugim znanstvenim disciplinama, temelje upravljanja procesom vježbanja i utjecaj tog procesa na promjene osobina, sposobnosti, razmjenu informacija i zdravlje.
Šifra: 030284

Cijena: 31,72 €

Kineziološke aktivnosti predškolske djece, priručnik za odgojitelje i roditelje

Biljana Trajkovski

Knjiga Kineziološke aktivnosti predškolske djece govori o dobrobiti tjelesnog vježbanja za zdravlje djece. Na temelju interdisciplinarnih istraživanja autorica razrađuje kako planirati, organizirati i provoditi kineziološke aktivnosti s djecom u dječjem vrtiću. Redovita primjena takvih aktivnosti u obliku različitih igara pridonosi prevenciji pretilosti te poboljšanju dječjih motoričkih i funkcionalnih sposobnosti. U knjizi su navedeni primjeri stotinjak kinezioloških aktivnosti u obliku igara i vježbi.
Šifra: 051764

Cijena: 19,90 €

Održivi razvoj i izvanučionička nastava u zavičaju

Dragica Husanović-Pejnović

Autorica je na temelju dugogodišnjeg terenskog rada te profesionalnog znanja na vrlo jednostavan, razumljiv i zanimljiv način pristupila problemu prirode i društva putem izvanučioničke nastave u zavičaju. U knjizi se, uz ostalo, ističu osnovne relacije suvremene nastave Metodike prirode i društva, a u tom se kontekstu upozorava na problem integrirane nastave kao i informacijsko-komunikacijskih tehnologija u procesu unaprjeđenja znanja, vještine i stajališta u okolišu, te na problem ozbiljnosti obrazovne politike u razvoju senzibilnosti i osviještenosti studenata učiteljskih studija za održivi razvoj.
Šifra: 030265

Cijena: 18,45 €

Metodika nastave predmeta prirodoslovnog područja

Vesna Kostović-Vranješ

Posrijedi je sveučilišni udžbenik namijenjen stručnjacima koji žele steći licenciju za nastavničku profesiju i predavati stručne nastavne predmete prirodoslovnog područja, ali i studentima nastavničkih studija biologije, kemije i fizike, studentima razredne nastave, studentima pedagogije te svim nastavnicima praktičarima koji svoju nastavu uvijek žele učiniti što boljom. 
Šifra: 051569

Cijena: 23,76 €

Kompetencijski pristup nastavi Hrvatskoga jezika

Srećko Listeš, Linda Grubišić Belina

Kompetencijski pristup nastavi Hrvatskoga jezika vrlo je relevantan, kvalitetan i prijeko potreban teorijski pregled i praktični priručnik koji će biti iznimno koristan nastavnicima Hrvatskoga jezika. Ovaj priručnik pruža pregled ključnih pojmova i praktičnih primjera kojima se nastavnici osvještavaju, obrazuju i ohrabruju da svakodnevno iskoračuju iz ustaljenih oblika poučavanja i uočavaju pomake u jezičnoj vještini i komunikacijskoj osposobljenosti svojih učenika.
Šifra: 051715

Cijena: 13,14 €

Čitanje – Poučavanje i učenje

Karol Visinko

Važnost ove knjige je u tematizaciji bitnih sadržaja sa stajališta poticanja razvoja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Znanstvena utemeljenost i funkcionalnost čine ju ne samo pristupačnom i korisnom učiteljima/nastavnicima koji poučavaju Hrvatski jezik nego ona može izazvati zanimanje te udovoljiti i širem rasponu korisničkih potreba onih koji u svojem poučavanju polaze od teksta, odnosno od čitanja kao jezične djelatnosti.
Šifra: 051617

Cijena: 17,12 €

Velike ideje – Književnost

Skupina autora

Knjiga Velike ideje: Književnost istražuje ključne književne epohe, teme i stilove pisanja na primjerima više od 250 književnih djela. Uz brojne ilustracije i grafičke prikaze ova je knjiga savršen uvod u svijet književnosti, od drevnih epova poput Ilijade i Mahabharate do suvremenih djela Salmana Rushdieja i Margaret Atwood.
Šifra: 062107

Cijena: 25,09 €

Nastava stranog jezika u ranoj školskoj dobi

izv. prof. dr. sc. Melita Aleksa Varga, doc. dr. sc. Draženka Molnar

U udžbeniku su sažeto prikazane teme relevantne u području poučavanja stranog jezika za učenike mlađe školske dobi koje se temelje na mnogobrojnim dosadašnjim stručnim i znanstvenim radovima i istraživanjima. Iako se u udžbeniku navode primjeri za njemački i engleski jezik, ponuđene su igre, tehnike i savjeti primjenjivi na bilo koji strani jezik. Svako poglavlje nudi dodatne mogućnosti istraživanja tema, a popis literature na kraju udžbenika polazište je za dodatni osobni rast i razvoj svakog nastavnika koji radi s djecom u njihovoj najosjetljivijoj dobi, početku formalnog obrazovanja. Šifra: 031202

Cijena: 33,10 €

Obrazovanje kao izazov

Konrad Paul Liessmann

Svi govore o obrazovanju. Ono se pretvorilo u sekularnu znanost o iscjeliteljstvu od koje očekujemo rješenje svih problema – od suzbijanja siromaštva do integracije migranata, od promjena klime do borbe protiv terorizma. Za razliku od riječi obrazovanje koja je kao krilatica postala svuda prisutna, obrazovan čovjek, koji bi trebao biti pravi cilj svih tih napora vezanih za obrazovanje, ne samo što je kao pojam nestao iz rječnika nego se svaki ozbiljan napor u vezi s obrazovanjem pretvorio u provokaciju. Uzroke toga Konrad Paul Liessmann navodi u ovoj knjizi. Pritom jednako opisuje kaljuže stranačkih scena i plitkost socijalnih mreža. U sklopu moralnog diskursa on razmišlja o duhu vremena i o tome zbog čega je tako neugodan susret s obrazovanim čovjekom.
Šifra: 062013 

Cijena: 21,10 €

Filozofija humanog obrazovanja

Julian Nida-Rümelin

Humano bi se obrazovanje trebalo usredotočiti na čovjeka kao cjelinu i poštovati ga u njegovim estetskim, emocionalnim, etičkim i kognitivnim dimenzijama. Ljudska praksa zahtijeva koherenciju kognitivnih, estetskih i etičkih iskustava i mišljenja. Najviši je cilj humanog obrazovanja pomoći razvoju te koherentnosti i tako omogućiti harmoniju unutarnjeg života te pridonijeti tomu da ljudi u različitim fazama svojeg života budu načistu sami sa sobom. Autor knjige eseja iznosi razočaravajuće rezultate reforme njemačkoga obrazovnog sustava i zauzima se za obnovu humanizma kao osnove svake obrazovne politike i prakse.
Šifra: 062069

Cijena: 18,45 €

Obrazovni menadžment – smjernice za učinkovito upravljanje odgojno-obrazovnim sustavom

Goran Sučić

U obrazovnom menadžmentu potrebna su određena znanja od procesa upravljanja, vođenja i kreativnog sudjelovanja u ostvarivanju vizije i misije u kontekstu odgojno-obrazovnog procesa te razvoja menadžerskih koncepcija u zadanom kontekstu.
Navedena znanja iz toga područja, nažalost, nedostaju onima koji danas upravljaju tim važnim područjem, tako da je korisno ponuditi, u procesu cjeloživotnog obrazovanja, dodatnu edukaciju ravnateljima odgojno-obrazovnih ustanova, stručno-razvojnim službama, učiteljima, nastavnicima, profesorima, suradnicima u nastavi, članovima upravnih vijeća, školskih odbora od predškolskih, osnovnoškolskih, srednjoškolskih ustanova i visokih učilišta.
Šifra: 030731

Cijena: 32,50 €

Prepoznaj i djeluj! – Savjetnik za prevenciju ovisnosti i nasilja u djece i mladih

Dubravko Klarić

U knjizi Prepoznaj i djeluj riječ je o opasnostima koje vrebaju na djecu i mlade u suvremenu svijetu i o tome kako ih zaštititi. Tijekom svojeg odrastanja djeca i mladi susreću se s različitim utjecajima vršnjačkih skupina, a izloženi su i raznim vrstama ovisnosti i nasilja. Roditelji, učitelji, pedagozi i ostali prosvjetni stručnjaci najčešće se pitaju kako se mogu uočiti znakovi neželjena ponašanja i što treba učiniti da se ono spriječi. U ovoj će knjizi čitatelji dobiti informacije o ovisnostima o drogi, alkoholu, internetu, kockanju i igrama na sreću. Saznat će kako prepoznati nasilje u obitelji, školi, sportu i medijima te kako zaštititi djecu i mlade od opasnosti u prometu, od oružja i ekspolozivnih naprava, pri izlascima… Savjeti o tome kako prepoznati opasnosti, djelovati i spriječiti ih pomoći će roditeljima i prosvjetnim stručnjacima u stvaranju uvjeta za zdrav život djece i mladih.
Šifra: 051574

Cijena: 17,12 €

U sve cijene je uključen PDV i za sve usluge i materijale izdajemo e-račun.