Konferencije i stručni skupovi


Konferencija za ravnatelje i stručne suradnike

Tema: CDŠ – inkubator izvrsnosti

Sudionici: ravnatelji i stručni suradnici

Organizatori: Institut za inovacije i Školska knjiga

Održavanje: listopad 2024., Zagreb

Kotizacija: 90 eur


Stručni skup za učitelje

Tema: Oblici učenja za razvoj prirodoslovne pismenosti

Sudionici: učitelji

Organizatori: Institut za inovacije i Školska knjiga

Održavanje: veljača 2025., Zagreb

Kotizacija: 75 eur


Stručni skup za učitelje

Sudionici: učitelji

Tema: Suvremene strategije poučavanja

Organizatori: Institut za inovacije i Školska knjiga

Održavanje: veljača 2025., Zagreb

Kotizacija: 75 eur


Više informacija uskoro.

Edukacijske radionice i seminari

TEMA: Roditeljski sastanak: „Usklađivanje očekivanja roditelja i učitelja kao put k sretnom učeniku”

Predavanje je namijenjeno osnaživanju učitelja u radu i komunikaciji s roditeljima. Učiteljima se nudi teorijsko razumijevanje posebnosti očekivanja u odgojno-obra­zovnom procesu. Također se predlažu načini kako u odnosu s roditeljima preuzeti inicijativu te primjeri aktivnosti kako na roditeljskom sastanku uskladiti svoja i rodi­teljska očekivanja, a sve u svrhu povećanog zadovoljstva svih uključenih u odgoj­no-obrazovni proces.

PREDAVAČI: Vanja Kani, učiteljica razredne nastave, izvrsna savjetnica, praktikant realitetne terapije; Matija Perković, magistar prava, savjetodavni terapeut realitetne terapije, pomoćnik u nastavi

CIJENA: 300 €

TEMA: Roditeljski sastanak: „Praćenje napredovanja kao put k uspješnom učeniku”

U predavanju se daju prijedlozi kako roditeljima pomoći osvijestiti maksimiziranja dobrobiti učenika njihov napredak nije dovoljno pratiti samo brojčanim ocjenama; potrebno je roditeljima približiti važnost i složenost praćenja napredovanja učenika s pomoću zanimljivog iščitavanja Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, s kojim su učitelji ionako obvezni upoznati roditelje. Pritom se učitelje osnažuje da roditelje pozovu da zajedno s njima kontinuirano prate sveobuhvatan napredak djeteta jer mu samo tako mogu pružiti najkvalitetniju potporu tijekom školovanja.

PREDAVAČI: Vanja Kani, učiteljica razredne nastave, izvrsna savjetnica, praktikant realitetne terapije; Matija Perković, magistar prava, savjetodavni terapeut realitetne terapije, pomoćnik u nastavi

CIJENA: 300 €

TEMA: Kako postići uspješnu suradnju roditelja i škole?

Školsku klimu i dobro ozračje među učiteljima i učenicima uvelike određuje su­radnja s roditeljima. Pedagoški djelotvorna škola upravo je ona koja ima dobro razvijenu suradnju s roditeljima. Zašto i kako je postići te kako se nositi s „teškim roditeljima“ pitanja su na koja će učitelji pronaći odgovore u ovoj pedagoškoj radionici. Naglasak je na smjernicama za uspješnu suradnju uz pomoć primjera iz prakse te na izmjeni iskustava i međusobnoj interakciji.

PREDAVAČICA: Mirela Sučević, prof. pedagogije

CIJENA: 300 €

TEMA: Prirodni zvuk i frekvencije u digitalnom okružju

U digitalnom dobu u kojem živimo sve su informacije dostupne, ali treba ih krea­tivno rabiti i prilagoditi svojim potrebama. Sviranje zbog velikoga i iznimno brzog protoka informacija razvija inteligenciju i kognitivne sposobnosti.

Svrha je ove radionice da glazbom, a posebno bubnjarskim tehnikama, pridonese tjelesnoj spremnosti, stvaranju pozitivnog osjećaja i odnosa prema skupini, a po­slije i socijalnoj zajednici te lakšem rješavanju svakidašnjih zadataka i problema. Njeguje se spremnost na nove i neočekivane okolnosti i okružje osobito zato što element začudnosti potiče pozornost i koncentraciju. Prilika je to i za one samoza­tajne jer neverbalna komunikacija mijenja uloge.

PREDAVAČ: Branko Trajkov, ing. arh.

CIJENA: 500 €

TEMA: 100 vještina svakog učitelja

Kompetentni odgajatelji/učitelji 21. stoljeća – ISSA-ina definicija kvalitetne peda­goške prakse sadržava sedam područja:

1. interakcije

2. obitelj i zajednicu

3. inkluziju, različitost i demokratske vrijednosti

4. procjenjivanje i planiranje

5. strategije poučavanja

6. okružje za učenje

7. profesionalni razvoj.

Obrazovne i nastavne metode zahtijevaju inteligenciju i preciznost, a samo znati ih i znati se njima koristiti nije lako. I to nije jedini problem koji učitelj ima; mora znati i kako se nositi s učenicima i svim njihovim hirovima!

PREDAVAČICA: Nikolina Matovina Hajduk, dipl. učiteljica, učiteljica savjetnica

CIJENA: 300 €

TEMA: Uspjehom do komunikacije

Uspješna komunikacija pomaže nam bolje razumjeti ljude, situacije, pomaže nam prevladati različitosti, graditi povjerenje i poštovanje te stvoriti uvjete za kvalitet­nu razmjenu u kojoj se učitelj nalazi svaki dan. Učitelj mora osjećati uspjeh, a to može samo kad ima potporu okoline – sustava, zbornice, roditelja, učenika.

Osnovne ljudske potrebe, pa i potrebe svakog učitelja su:

– da me netko prepoznaje (da nisam anoniman)

– da me netko razumije

– da me netko cijeni.

Kad to nije tako, komunikacija postaje otežana, najčešće s roditeljima i kolegama. Zato postoje tehnike i vještine kojima možemo postići uspjeh.

Obilježja uspješne komunikacije: davanje jasnih i razumljivih poruka, uputa i savjeta, aktivno slušanje i iskazivanje empatije, asertivno izražavanje želja i potreba, izraža­vanje činjenica, pozitivan govor, konfrontiranje umjesto svađanja, usmjerenost na rješavanje problema, “win – win pristup” u rješavanju sukoba. Iako se komunikacija sama po sebi čini jednostavna, često kad pokušavamo uspostaviti komunikaciju s drugima ili drugi s nama, dolazi do nerazumijevanja što može uzrokovati konflikte i frustracije u osobnom i profesionalnom životu i odnosima s ljudima. Učenjem učin­kovitih komunikacijskih vještina možete se bolje povezati s partnerom, djecom, prijateljima, kolegama.

PREDAVAČICA: Nikolina Matovina Hajduk, dipl. učiteljica, učiteljica savjetnica

CIJENA: 300 €

TEMA: Upravljanje razredom – manje je više

Cilj je predavanja shvatiti određene probleme u nastavnoj praksi koji postaju izraženiji s razvojem digitalizacije te u radu s učenicima koji odrastaju u internetskom okružju. Predavanje se zasniva na prikazu deset konkretnih tehnika upravljanja razredom koje će pridonijeti kvalitetnijoj komunikaciji u nastavnom procesu te potaknuti sudionike na primjenu suvremenih metoda rada.

PREDAVAČICA: Nikolina Matovina Hajduk, dipl. učiteljica, učiteljica savjetnica

CIJENA: 300 €

TEMA: Učenje i poučavanje u izvanučioničkoj nastavi – razvoj transverzalnih vještina

Škole više nisu izvori činjenica, nego mjesta na kojima se učenike priprema za niz vještina koje su potrebne za život. Stoga se nameće sve veća potreba za organiza­cijom i provođenjem niza aktivnosti koje podrazumijevaju aktivno učenje, učenje otkrivanjem, istraživanjem i iskustveno učenje. Upravo učenje u izvanučioničkoj nastavi i neformalno učenje omogućuju učiteljima da usmjeravaju učenike prema usvajanju niza vještina – popularno ih nazivamo „transverzalnim vještinama”. Neke od transverzalnih vještina su: komunikacija, prezentacijske vještine, pregovaračke vještine, timski rad, suradničko učenje, planiranje, kritičko mišljenje, kreativnost, rješavanje problema, vještine likovnog izražavanja, vještina pisanog izražavanja, javni nastup, organizacijske vještine…

Predavanje priprema učitelje za što kvalitetnije ostvarivanje izvanučioničke nastave.

PREDAVAČICA: Nikolina Matovina Hajduk, dipl. učiteljica, učiteljica savjetnica

CIJENA: 300 €

TEMA: Vidiš li isto što i ja?

Tijekom predavanja učitelji/učiteljice saznat će više o pojmovima stereotipi i predrasude te o tome što utječe na razvoj socijalne i emocionalne inteligencije. Uz poseban osvrt na međupredmetnu temu Osobni i socijalni razvoj, bitno je istaknuti važnost životnih vrijednosti te shvatiti da svatko od nas ima drukčije životne vrijednost.

PREDAVAČICA: Nikolina Matovina Hajduk, dipl. učiteljica, učiteljica savjetnica

CIJENA: 300 €

TEMA: Komunikacija kao potpora

Što je kvalitetna komunikacija i kako izgleda? Komunikacija kao potpora ili prepreka u odnosu? Vrste komunikacije – verbalna i neverbalna komunikacija uz prepoznavanje i čitanje poruka. Oblici i obilježja komunikacije (učitelj – učenik, učitelj – roditelj, učitelj – učitelj, učitelj – stručna služba). Predavanje je popraćeno praktičnim primjerima i igrama za polaznike.

PREDAVAČICA: Koraljka Žepec, prof.

CIJENA: 300 €

TEMA: Gdje da kliknem?

Učenici 21. stoljeća očekuju zanimljivu i dinamičnu nastavu, punu izazova i moguć­nosti za istraživanje. Njihov interes za uporabom digitalne tehnologije treba isko­ristiti i usmjeriti na uvježbavanje i utvrđivanje nastavnih sadržaja. Čak i male pro­mjene, odstupanje od klasičnog načina poučavanja, ponuđene edukacijske igre ili suradnja i iznošenje stavova i mišljenja u realnom vremenu, pobudit će njihovu znatiželju i dodatno ih motivirati za rad. Tijekom predavanja učitelji će biti upoznati s mogućnostima, ali i trikovima koje nude sljedeći alati: Google alati, Power point, Canva, Genially, Wakelet, Book Creator, ThingLink, Powtoon, Wordwall, Genialy, Kahoot, LearningApps, BookWidgets i Quizziz. Sugeriramo da se za predavanje odabere jedan alat koji će se na predavanju/radionici detaljnije upoznati.

PREDAVAČI: Melita Povalec, prof., Vanja Jajić, prof., Josipa Blagus, dipl. učiteljica, Marko Brajković, prof.

CIJENA: 300 €

TEMA: Poduzetništvo – od ideje do realizacije

Poduzetnost je sposobnost pojedinca da ideje pretvara u djela te da se razvija u društvu znanja. Poduzetništvo podrazumijeva kreativnost, inovativnost, sposob­nost planiranja, organiziranja i vođenja projekta, a pridonosi i pravilnom, etičnom ponašanju. Zadaća je učitelja i škole stvoriti poticajno okružje za razvoj poduzet­ničke kompetencije. Tijekom predavanja obradit ćemo sve tri domene međupred­metne teme poduzetništvo (Promišljaj poduzetnički, Djeluj poduzetnički te Eko­nomska i financijska pismenost) i dati primjere i materijale koje učitelji jednostavno mogu primijeniti u nastavi.

PREDAVAČICA: Josipa Blagus, dipl. učiteljica

CIJENA: 300 €

TEMA: Učiteljske strategije za identifikaciju i korekciju tipičnih jezičnih pogrešaka

Učitelji su ključni u prepoznavanju i ispravljanju jezičnih pogrešaka svojih učenika, neovisno o predmetu koji predaju. Ovo predavanje istražuje važnost osnaživanja učitelja u njihovoj sposobnosti prepoznavanja i korigiranja čestih jezičnih pogrešaka. Fokusirajući se na praksu i konkretne strategije, predavanje će obraditi najčešće jezične pogreške koje se pojavljuju među učenicima te pružiti učiteljima alate i tehnike za učinkovito suzbijanje tih problema. Cilj je osnažiti učitelje konkretnim strategijama koje će im pomoći u podizanju jezične kompetencije njihovih učenika i potaknuti ih na daljnji razvoj u jezičnom području.

PREDAVAČI: skupina stručnjaka iz jezičnog područja

CIJENA: 350 €

TEMA: Navigacija kroz informacijsku džunglu

Predavanje istražuje ključnu ulogu učitelja kao vodiča u razvoju kritičkog mišljenja među učenicima koji odrastaju u ubrzanom digitalnom dobu. Okružje stalnih pro­mjena i brzog tehnološkog razvoja, velika količina informacija i mnoštvo različitih (neprovjerenih) izvora informacija stvara potrebu za osposobljavanjem i osnaživa­njem učenika.

Novi predmet Svijet i ja usmjeren je na razvoj kompetencije kritičkog mišljenja uče­nika i tijekom predavanja učitelji će se upoznati s kurikulumom nastavnog predme­ta kao i sa sadržajem koji već u ovom trenutku mogu ponuditi svojim učenicima.

Učitelji će dobiti konkretne strategije, alate i materijale za rad s učenicima. Preda­vanje će ih osposobiti da budu učinkoviti mentori učenicima koji se suočavaju s izazovima današnjeg stila i brzine života.

PREDAVAČICA: Josipa Blagus, dipl. učiteljica

CIJENA: 300 €

TEMA: Promicanje temeljnih ljudskih prava u nastavnom procesu

U uvodnom dijelu predavanja razgovarat će se o stereotipima općenito te na nekoliko konkretnih primjera uočiti neke koji su česti u našem društvu. Naglasak će biti na primjerima stereotipa kojima su učenici, djeca i mladi, izloženi u svojoj svakidašnjici (uglavnom informalnim učenjem – u medijima, na temelju odgojnih modela u svojim obiteljima i sl.).

Nakon uvodnog dijela slijedit će prikaz konkretnih primjera iz nastavne prakse – predstavit će se kolaž aktivnosti za učenike koje se mogu integrirati u nastavni proces, tj. povezati s nastavnim jedinicama/temama iz Nastavnog plana i programa. Cilj je aktivnosti potaknuti učenike na promišljanje o temeljnim ljudskim pravima, pripremiti ih za aktivnu ulogu u društvu jednakih mogućnosti, poučiti ih prepoznavanju spolnih i rodnih stereotipa u okružju istraživanjem, vođenjem diskusija, traženjem rješenja u zadanim situacijama i dr. metodama rada.

PREDAVAČICA: Ljiljana Studeni, dipl. učiteljica

CIJENA: 300 €

TEMA: Rad s darovitim i kreativnim učenicima

Cilj je radionice upoznati učitelje s nastavnim strategijama koje se koriste u radu s darovitim i kreativnim učenicima te radionicom potaknuti učiteljice i učitelje da ak­tivno promišljaju kako nastavne strategije mogu primijeniti u svojoj praksi. U radi­onici će se navesti nastavne strategije koje se koriste u četiri nastavna predmeta: Hrvatskom jeziku, Matematici, Prirodi i društvu te Likovnoj kulturi.

PREDAVAČ: Nikola Ivek, mag. prim. educ.

CIJENA: 300 €

TEMA: Kako prepoznati darovite učenike

Tijekom predavanja učitelji će dobiti odgovore na pitanja što je to darovitost i kako prepoznati darovite učenike. Upoznat će se sa smjernicama Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika. Analizirat će različite tipove zadataka koje učitelj može provoditi sa skupinom potencijalno darovitih učenika, ali i ostalim učenicima koji pokazuju interes za nastavu matematike, sve radi razvoja divergentnog mišljenja.

PREDAVAČICA: Anita Dragičević, mag. prim. educ., izvrsna savjetnica

CIJENA: 300 €

TEMA: Izrada nastavnih materijala u besplatnim Googleovim alatima

Sudionici će naučiti kako unaprijediti svoju nastavu koristeći se besplatnim i svima dostupnim Googleovim alatima. Kreirat će i uređivati dokumente te prezentacije koje poslije mogu primijeniti u nastavnom procesu. Prezentirat će im se inovativ­ne, zanimljive i konkretne aktivnosti koje mogu odraditi sa svojim učenicima uz navedene alate.

PREDAVAČICA: Kristina Čobanković, učiteljica mentorica

CIJENA: 300 €

TEMA: Upravljanje komunikacijom, trening za meke, transverzalne i prezentacijske vještine

Trening “Upravljanje komunikacijom” bavi se ključnim aspektima učinkovite komunikacije namijenjena odgojno-obrazovnim djelatnicima. Osim teoretskih znanja i praktičnih savjeta za poboljšanje međuljudske komunikacije, prezentacija uključuje interaktivne elemente kao što su igre uloga, studije slučaja i vježbe. Sve su aktivnosti dizajnirane da pruže praktično iskustvo i bolje razumijevanje komunikacijskih procesa, verbalne i neverbalne komunikacije, aktivnog slušanja, asertivnih vještina i upravljanja konfliktima.

PREDAVAČICA: Matilda Bulić, prof.

CIJENA: 1200 €

U sve cijene je uključen PDV i za sve usluge i materijale izdajemo e-račun.